Sklepometr

Załóż konto Zaloguj się

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby. Użytkownik ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Operatora (eKomercyjnie Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1

Serwis Sklepometr.pl jest prowadzony przez firmę:
eKomercyjnie Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud. 16
01-796 Warszawa

NIP: 525-251-98-79, REGON: 145838417, KRS: 0000406148, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.

KONTO BANKOWE: 46 2490 0005 0000 4530 4972 0872 (Alior Bank)

dalej nazywaną „Operatorem”.

§ 2

Użytkownikiem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Użytkownikiem”.

§ 3

Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu aplikacji internetowej pozwalającej na zbieranie i analizowanie rozmaitych anonimowych danych (pobieranych poprzez integrację z Google Analytics) odnośnie sprzedaży i oglądalności stron internetowych, dalej „usługa”.

§ 4

Wszelkie dane pobierane przez Sklepometr przez Opertora pozostają własnością Użytkownika. Dane te nigdy nie są udostępniane w żadnej formie innym podmiotom. Operator gromadzi i przetwarza jedynie dane statystyczne nie powiązane bezpośrednio z żadnym Użytkownikiem, a obrazujące stan i trendy na rynku globalnym.

§ 5

Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę dodatkową polegającą możliwości modyfikacji wyglądu strony internetowej na której świadczona jest usługa, dalej „szata graficzna”.

§ 6

Założenie konta i korzystanie z usługi wymaga od Użytkownika korzystania z przeglądarek: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na korzystanie z usługi, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepometr.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

§ 7

Zawarcie umowy następuje z chwilą założenia przez Użytkownika konta w systemie Operatora. Formularz rejestracji znajduje się pod adresem https://www.sklepometr.pl po kliknięciu w opcję „Zarejestruj się” i jest dostępny jest 24 godziny na dobę.

§ 8

Użytkownik dokonuje płatności za świadczoną przez Operatora usługę w wysokości i czasie zgodnych z wybrany pakietem. Aktualny cennik zawsze znajduje się pod adresem https://www.sklepometr.pl, a także w panelu użytkownika.

§ 9

Użytkownik po zakończeniu okresu świadczenia usługi, za jaki dokonał płatności ma prawo do zmiany wybranego pakietu.

§ 10

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usługi, która jednak będzie aktywna do końca okresu za jaki Użytkownik dokonał zapłaty.

§ 11

Operator po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika wystawia fakturę VAT na całość dokonanej wpłaty.

§ 12

Usługa przestanie być świadczona przez Operatora w przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od chwili kiedy stała się ona wymagalna.

§ 13

Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza reklamacyjnego, który dostępny jest pod adresem https://www.sklepometr.pl, opcja Kontakt lub poprzez e-mail: kontakt@sklepometr.pl. Operator w terminie 7 dni ustosunkuje się do reklamacji, a w przypadku jej uznania wydłuży okres świadczenia usługi o okres w jakim usługa nie była świadczona lub była świadczona w sposób nieprawidłowy.

§ 14

Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podając przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Operatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§ 15

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

§ 16

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy założeniu konta e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

§ 17

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (https://www.sklepometr.pl/regulamin).

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.